G20 Summit in Antalya family Photo – YouTube

15. November 2015


phoenix Presse – G20-Gipfeltreffen in Antalya

12. November 2015

Quelle: phoenix Presse – G20-Gipfeltreffen in Antalya